Home » , » ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΣΟ ΤΟ 1873

ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΤΣΟ ΤΟ 1873


Στα 1873 οι Τιμπλαλέξηδες διαχείμαζαν, όπως
είδαμε, στην περιφέρεια Γαρδικιού (Πελασγίας). Αρ-
χιτσέλιγκας ο Μητράκος (Δημήτριος) Γεωργ. Τιμ-
πλαλέξης, που έχει στο τσελιγκάτο του άλλους 8
της φάρας του (Νικόλαο του Γ., Γεώργιο του Χρ.,
Αθανάσιο του Χρ., Σπύρο του Χρ., Νικόλαο του Δ.,
Δήμο του Νικολ., Ευάγγελο του Δημ., και Δημήτριο
του Ευαγγέλη), και τους υπόλοιπους 12 χωριανούς
του35 ή από τη γύρω στον Κλειτσό περιοχή (Γεώργιο
Τσάτσο, Σπύρο Ιωάν. Φραγγίστα, Γεώργιο Ζάχο,
Ιωάννη Ν. Κατσαβριά, Γεώργιο Ν. Κατσαβριά, Αν-
τώνιο Δ. Κατσαβριά, Τάσο Φιλίππου Κατσαβριά,
Ιωάννη Αποστόλου, Κώστα Φίλο, Γεώργιο Πάνο και
Δήμο Γέροντα), σύνολο 21 νομάτοι. Το κοπάδι του
αποτελείται από 3.000 περίπου γιδοπρόβατα κι 60
άλογα. Θέλει ν’ ανέβει στα βοσκοτόπια του Κλει-
τσού και πρέπει όπως ορίζουν οι σχετικές διατά-
ξις του νόμου, (άρθρ. 27 ν. ΤΟΔ’/27-2-1871, ΦΕΚ
5/1-3-1871) να εγγυηθεί με συμβολαιογραφική
πράξη, την καταβολή αποζημίωσης στα θύματα του
τσελιγκάτου του από πιθανή λήστευση. Ο νόμος
ορίζει: «Πάσαι αι εντός τού δήμου παραθερίζουσαι
ή παραχειμάζουσαι ποιμενικαί ομάδες (τζελιγκά-
τα) ευθύνονται αναλόγως του αριθμού των ποι-
μνίων και μέχρι του ποσού των 3.000 δραχμών εις
αποζημίωσιν παντός υπό ληστών ζημιωθέντος
οπωσδήποτε. Επί τούτω εις το τέλος της θερινής
ή χειμερινής εξαμηνιαίας πριν απέλθωσιν από
των θερινών εις τας χειμερινάς νομάς και τ’ ανά-
παλιν, εκάστη ομάς προσφέρει αξιόχρεον εγγυη-
τήν ενώπιον του συμβολαιογράφου, υπόχρεον
προς απότισιν της ζημίας και μη δυνάμενον να επι-
καλεσθή το ευεργέτημα της διζήσεως. Εις την αρ-
νηθείσαν ή μη δυνηθείσαν να παράσχη εγγυητήν
ομάδα απαγορεύεται η μετάβασις από των θερινών
εις τας χειμερινάς νομάς και τ’ ανάπαλιν. Το ποσόν
της εγγυήσεως και το αξιόχρεον αυτής αποφασί-
ζονται υπό της αρμοδίας διοικητικής αρχής. Ως εγ-
γυητής γίνεται δεκτός και ο αρχηγός της ποιμενι-
κής ομάδος (τσέλιγκας)».
Ο Μητράκος Τιμπλαλέξης δεν έχει κανένα
λόγο να αρνηθεί την εγγύηση. «Τα είχε καλά» με
αρκετές ληστοσυμμορίες της περιοχής, από οικο-
γενειακή παράδοση, όπως άλλωστε, κι οι Μαλα-
μούληδες, κι όλοι οι βλαχοποιμένες, (δύο αδέλφια
Τιμπλαλέξηδες ήταν μέλη της ληστοσυμμορίας του
Βαγγέλη Σπανού, από τη Μούχα, το 1864. 36
Παρουσιάζεται, λοιπόν, στις 9 του Μάρτη 1873
ενώπιον του συμβολαιογράφου Λαμίας Σ. Πετσο-
πούλη, μαζί με τον εκπρόσωπο του Δημοσίου νο-
νάρχη Φθιώτιδας Πέτρο Βακάλογλου και συνάπτουν
τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη37, και, φυσι-
κά, παίρνει την άδεια να βγει στις θερινές νομές
των Αγραφιώτικων βουνών.
Παρεμπίπτουσα κατακλείδα: Ο Π. Βακάλογλου,
τ. αξιωμ. χωροφυλακής, τρομερός ληστοδιώκτης
και σοβαρός μελετητής του φαινομένου της λη-
στείας38, ευρισκόμενος στις 27 Σεπτ. 1870 στη
Φουρνά, καταδιώκοντας ληστοσυμμορίες, απευ-
θύνει προς τον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση,
στην οποία περιέχονται προτάσεις υπό τύπου ει-
σηγητικής έκθεσης νόμου39. Όπως θα διαπιστώσει
ο αναγνώστης, διαβάζοντας στο σχετικό παράρ-
τημα την έκθεση και αποσπάσματα του νόμου
ΤΟΔ/1871, αρκετές από τις προτάσεις του έγιναν
διατάξεις του υπόψη νόμου.
Τελειώνοντας το σημείωμά μου, ευχαριστώ και
από τη θέση αυτή την κυρία Μαρία Παναγιωτο-
πούλου-Μποτονάκη, Προϊσταμένη των ΓΑΚ Ευ-
ρυτανίας, την κυρία Μαρία Σταματοπούλου, Πά-
ρεδρο του Σ.τ.Ε. και τους κυρίους Δημήτριο Νάτσιο,
Προϊστάμενο ΓΑΚ Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας, συγγραφέα και ερευνητή Γιώργο Δημητρίου,
ερευνητή και συγγραφέα και Γιάννη Μάκκα, συλ-
λέκτη και ερευνητή, για το αρχειακό υλικό που έθε-
σαν στη διάθεσή μου.
Σημειώσεις:
35. Εκλογικός κατάλογος Δήμου Κτημενίων, 31-12-1864.
36. Γ. Κολιόπουλου, ό.π. σ. 145, 205, 247, 248, 249 και
ΓΑΚ, Αρχείο Π. Βακάλογλου, αριθ. εγγρ. 510
37. Αριθ. συμβ. 650/9-5-1873, συμβολαιογράφου Σάβ-
βα Πετσοπούλη, ΓΑΚ, Ιστορ. Αρχείο Λαμίας.
38. Γ. Κολιόπουλος, ό.π. 374
39. ΓΑΚ. Αρχ. Βακάλογλου, αριθ. εγγρ. 519


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση :

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

 
ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΚΟΡΙΤΣΑ | ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ | ΜΕΣΟΧΩΡΙ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Πνευματικά δικαιώματα © 2013. ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - www.aepi.gr
ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DIGIT COMPANY εκδόσεις digit
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :greek-sites.gr